* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Ge personalen prestationskraft

Låt personalen uppleva en Assisted Reality-lösning som är utformad för att hjälpa dem att få jobbet gjort,
vare sig de arbetar lokalt eller på distans.

dynaEdge AR ger personalen aktiv kraft genom olika uppgifter och -processer, handsfree:

 • Personalen på fältet kan prata med och se experter på kontoret och kan visa situationen de står inför, direkt och i realtid
 • Fjärrexperter kan svara med utbildning, support och data, allt levereras omedelbart till arbetaren på fältet
 • Stegvisa, interaktiva arbetsflödesanvisningar
 • Dokumenthämtning
 • Datafångst i realtid

Leverera värde till ditt företag med digital transformering i framkant

 • Öka personalens effektivitet, ta itu med kunskapsluckor
 • Förbättra kundnöjdheten
 • Möjliggör verksamhetstillväxt
 • Minskad driftskostnad / undvik kostnader
 • Ta itu med miljömässiga, sociala och styrningsutmaningar
 • Minska resandets påverkan, var helt digitala – inget papper
 • Förbättra hälsa och säkerhet, arbetsmiljö
 • Automatisera granskningar, underlätta efterlevnad

Se hur dynaEdge med smarta glasögon kan revolutionera din arbete.

Se hur dynaEdge med smarta glasögon kan revolutionera din arbete.

Se hur dynaEdge med smarta glasögon kan revolutionera din arbete.

Upptäck hur tålig dynaEdge verkligen är – skapad för att klara alla förhållanden

Alla möjliga tillämpningar i alla möjliga företag

Lösningen med smarta glasögon, dynaEdge AR100, kan användas i en mängd olika branscher.

Upptäck skillnaden som dynaEdge kan göra för ditt företag.

Underhåll

När det gäller underhåll är den perfekt för service och inspektioner, diagnoser, maskinunderhåll och även personalutbildning. Programvara, till exempel, skulle kunna identifiera datorn som inspekteras, upptäcka problem och översätta reparationsanvisningar för användaren via glasögonen.

Flygindustrin
Läs mer
Fordon
Läs mer
Sjöfart
Läs mer
Verktyg
Läs mer
Anläggningsmaskiner
Läs mer

Flygindustrin

När din tekniker stöter på svårigheter vid en tidskritisk reparation eller behöver ett andra utlåtande i vad som skulle kunna vara ett säkerhetskritiskt beslut kan en "Fjärrexpert"-lösning göra att du kan kontakta ett stort nätverk av erfarna personer. Experterna kan se situationen varifrån som helst i världen och ge råd eller samla in information.

Video och ljud av hög kvalitet gör att ett beslut kan fattas snabbt, så att KPI:er och reparationsmål uppfylls samtidigt som reskraven minskar. AOG-händelser (Aircraft on Ground) kan i allra högsta grad hållas till ett minimum, så att du får kundernas flygplan att fungera igen så fort som möjligt.

Case study CNES

 

Fordon

Det är hög efterfrågan på erfarna tekniker, men de kan inte vara på två platser samtidigt. Med en "Fjärrexpert"-lösning kan en juniortekniker arbeta med fordonet och hänvisa till referensmaterialet via den huvudmonterade visningsenheten. Men om de stöter på svårigheter kan de be en erfaren tekniker om råd, även om de är på en annan plats.

Att använda videolänkarna och demonstrera problemet på det sätt som teknikerna upplever det, ger experterna en definitiv fördel. De kan dessutom dokumentera bevis på problemet så att det kan rapporteras eller användas i undervisningssyfte senare.

Genom att göra det möjligt för mindre erfarna tekniker att arbeta mer självständigt i mer komplexa scenarier kan lösningen förbättra arbetsresultatet på ett mer effektivt sätt, samtidigt som skyddsåtgärder implementeras som garanterar att arbetskvaliteten upprätthålls.

Sjöfart

Sjöfarten är exponerad för alla möjliga tekniska problem. Även om besättningen på de flesta båtar normalt inbegriper en ingenjör kan dagens komplicerade system vara en utmaning för de flesta. Med en "Fjärrexpert"-lösning kan skeppets ingenjör få vägledning om var felet finns och hur det kan åtgärdas, vilket är särskilt användbart när en reservdel levereras till skeppet genom ett luftsläpp.

System kan tillgängliggöras för vilken leverantör av komponenter/reservdelar som helst – det räcker alltså att rederiet investerar i lösningen. Detta kan väsentligt reducera fast tid och kostnader eftersom en tredjepartsleverantör av komponenter kan kontaktas på distans för att se över problemet och ge återkoppling.

Verktyg

Oavsett om det gäller inhemska installationer, distributionsutrustning eller generationsinstallationer, ställs även de mest erfarna ingenjörerna emellanåt inför situationer som de inte upplevt tidigare. Tack vare Fjärrexperten kan ingenjörer få support från handledare, specialister eller medarbetare på fältet.

Genom att snabbt få rätt slags support undviks behovet att skicka ytterligare ingenjörer till anläggningen, vilket säkerställer att jobbet blir gjort redan vid första tillfället. På så sätt reduceras även kostnaderna för tjänsteresor och håller kunderna nöjda.

Genom att registrera ovanliga problem som personalen stöter på under arbetet kan dessa videofilmer dessutom användas som en utbildningsresurs i framtiden. Således vidgas kompetensen hos arbetsstyrkan via en kontinuerligt växande självservice-kunskapsbas.

Anläggningsmaskiner

Oavsett det handlar om världens största grävmaskiner eller högsta kranar eller en enkel traktor, har de alla något gemensamt: de kräver underhåll. Med Fjärrexperten kan ingenjörerna skickas ut i trygg förvissning om att en expert alltid finns tillhands som kan ge rätt vägledning om det skulle behövas.

En expert kan ge support till flera anställda ute på fältet, vilket möjliggör för en större geografisk spridning av begränsade expertresurser. Det innebär att jobbet kan färdigställas snabbare, på ett betryggande sätt.

Tillverkning

dynaEdge AR100 är skräddarsydd för tillverkningsindustrin. Den ger inte bara ett enastående stöd vid monteringsbandet och stärker kvalitetssäkringen, utan hjälper även och robot. En M2M-monteringsbandsensor kan exempelvis automatiskt visa en varning på glasögonen när ett fel inträffar.

Allmän tillverkning
Läs mer
Ständigt föränderliga produktionslinjer
Läs mer
Förändringsledning och kunskapsöverföring
Läs mer
Kvalitetssäkring
Läs mer
Fallstudier
Läs mer

Allmän tillverkning

Inom tillverkningsindustrin är tid lika med pengar – det gäller kvalitet också. Att tillhandahålla din tillverkningsbas med ett digitalt arbetsflöde säkerställer att rätt anvisningar lämnas vid rätt tidpunkt och i rätt ordning, dessutom kan instruktionerna alltid granskas senare.

Ett digitalt arbetsflöde gör det möjligt att tillhandahålla din personal instruktioner på ett sätt som ger dem fria händer att arbeta. Varje steg registreras med en tids-/datumstämpel. Uppdateringar till tillverkningsprocessen kan levereras utan att någon extra utbildning (arbetsträning) krävs som skulle sakta ner produktionen.

Personalen kan när som helst kontakta en handledare så att de kan ta itu med produktionsfrågor i realtid. Dessutom kan de dokumentera bevis (bild/video) gällande produkten som kan användas i kvalitetssäkringsprocessen eller i verifieringssyften.

Fallstudier

Ständigt föränderliga produktionslinjer

!Inom den moderna tillverkningsindustrin är det inte ovanligt att produktionslinjer förändras i snabb takt; flera olika produkter ingår ofta i samma produktion och ibland kan olika produkter ingå i samma produktionslinje.

Det här innebär emellertid en utmaning för personalen. Genom att använda den inbyggda kameran eller handskannern kan en ID-kod läsas av, vilken säkerställer att relevanta instruktioner visas.

På så vis kan du alltid vara säker på att din personal kan hantera alla produkter på produktlinjen, vilket reducerar antalet kvalitetssäkringsfel och bidrar till att ISO9001/BS5750 uppfylls.

Förändringsledning och kunskapsöverföring

Vad händer när en ny produktionsanläggning tas i bruk eller expanderar in på ett nytt område? Hur lång tid tar det att utbilda den nya personalstyrkan? Hur mycket kostar det att skicka dina experter till olika delar av världen för att utbilda ny personal eller säkerställa att allt har installerats på rätt sätt?

Digitala arbetsflöden, i kombination med Fjärrexperten, gör det möjligt för ditt implementerings-/installationsteam att ge virtuell handledning vart som helst i världen. Det innebär att mindre personal behöver skickas ut, men även att de som skickas ut på fältet inte behöver stanna lika länge. Efter en första induktionsfas kan expertteamet återvända till sin hemmabas men även finnas till hands för support om det skulle behövas.

Det innebär minskade resekostnader och ett reducerat koldioxidavtryck samtidigt som expertgruppen alltid finns tillgänglig och kan säkerställa att den globala arbetsstyrkan är nöjd och kan arbeta så effektivt som möjligt, vilket i sin tur resulterar i en breddad kompetensutveckling och en mer kostnadseffektiv verksamhet.

Kvalitetssäkring

Oavsett om det handlar om tillverkning eller genomförandet av korrekt underhåll är möjligheten att genomföra en tillfredsställande kvalitetssäkring a och o. Föreställ dig att varje jobb som genomförs kan registreras och sparas i form av en bild eller en videofilm, med kommentarer i en medföljande ljudfil

Dagens bärbara teknik erbjuder just den möjligheten. Med dynaEdge AR100 kan din verksamhet registrera varje arbetsuppgift och därigenom reducera antalet fel som görs. Om något skulle gå fel kan den senaste inspektionen eller tillverkningsprocessen granskas och verifieras för att rätta till problemet.

Fallstudier

Logistik

Med dynaEdge AR100 blir den manuella orderplockningen inom den logistiska verksamheten mer effektiv. Det underlättar organiseringen av inkommande och utgående varor liksom sorteringen av varor. Det förbättrar även lagerhanteringen genom att instruktioner kan ges för att stapla lastpallar på effektivaste sätt.

Logistik
Läs mer

Logistik

dynaEdge AR Smart Glasses beräknar, redovisar och upprätthåller ett jämt produktionsflöde. Personal med smarta glasögon för industriellt bruk med HMD-kapacitet och en skanningstreckkod kan få trådlös orderinformation skickad direkt till glasögondisplayen. Dessutom kan de arbeta självständigt med plocknings- och paketeringstjänster eller lagerhantering direkt i lagerlokalen. Att använda en bärbar enhet under en visuell plockningsprocess har visat sig reducera plockningstiden med mer än 25 % och nästan helt eliminera plockningsfel.

Att leverera visuell information direkt till en medarbetares synfält innebär dessutom att de blir mindre trötta och mer produktiva tack vare att de får rätt information vid rätt tidpunkt. Bekräftelser kan ges såväl muntligt som visuellt.

Kunskap

Ständig fortbildning av personalen är grundläggande för ett företags kontinuerliga framgång. Med dynaEdge AR100 får din personal expertkompetens medan de arbetar. Dessutom ger det dem möjlighet att spela in vad som händer under arbetet för senare granskning eller utvärdering.

Utbildning
Läs mer
Kostnadskalkylering och granskning
Läs mer
Utvärderingar
Läs mer

Utbildning

Utbildning är avgörande för varje företags fortsatta framgång, men det är också en aktivitet som ibland får stå åt sidan på grund av tidsbrist. Genom att använda en bärbar enhet med Fjärrexperten och Digitala arbetsflöden kan utbildningstiden minskas, vilket ger mer utrymme för fortbildning under arbetstid.

Personalen kan handledas och få instruktioner live, i en realtidsmiljö, via direkt videosupport. Denna typ av utbildning har av erfarenhet visat sig ge personalen ett utökat självförtroende i takt med att de lär sig behärska nya färdigheter och har fördelen av att direkt kunna uppbackas av experter när så krävs.

Personalen får undervisning direkt från kollegor med specialkompetens samtidigt som det minskar behovet av undervisningstimmar i klassmiljö, med förlorad arbetstid som följd, och reducerar samtidigt kostnaderna för arbetsresor och övernattningar.

Kostnadskalkylering och granskning

Genom att använda en bärbar enhet med ett digitalt arbetsflöde kan revisorer följa arbetsflödet när de genomför sina granskningar på anläggningen. De kan ta bilder och göra anteckningar med röst-till-text-funktionen och sedan lagra all information antingen lokalt och/eller i molnet. När den är klart kommer arbetsflödet att skapa en detaljerad rapport innehållande samtliga bilder, videofilmer och anteckningar som registrerats under granskningen.

Som företag är det alltid betryggande att veta att en strukturerad granskning har utförts på ett snabbt och smidigt sätt som uppfyller den standard som företaget förväntar sig. Din personal slipper skriva en fullständig rapport senare (allt som krävs är en översyn av den rapport som skapas) och har händerna fria att utföra sina arbetsuppgifter då de inte behöver ta med sig lika mycket utrustning till varje jobb.

Utvärderingar

Utvärderingar tar tid och ses ofta som ett nödvändigt ont. De innebär antingen att en utvärderare skickas till anläggningen, vilket kan vara olägligt för din kund, eller att teknikern tillfälligt tas från sina arbetsuppgifter för att bedömas och återkvalificeras.

Tack vare Fjärrexpert-lösningen kan personalen utvärderas oavsett var de befinner sig – till och med medan de arbetar. Utvärderaren kan se exakt vad den anställde ser och gör vid varje given tidpunkt. Utvärderaren kan dessutom spela in filmer eller ta bilder som kan bifogas utvärderingen som bevis.

På så sätt kan såväl tid som pengar sparas genom att personalen kan fortsätta arbeta under hela utvärderingsprocessen, vilket minskar behovet av extratimmar. Det hjälper också till att minska företagets CO2-avtryck.

Partnerlösningar för varje bransch

dynaEdge är utformad för att vara en plattform som gör det möjligt att bygga skräddarsydda lösningar för medarbetare med kundkontakt i olika branscher. Vi samarbetar med specialistpartner för att se till att du har exakt den lösning du behöver för din verksamhet.

TeamViewer
Läs mer
Librestream
Läs mer
Miraxess
Läs mer
AMA
Läs mer

TeamViewer

TeamViewer är ett ledande globalt teknikföretag som tillhandahåller en anslutningsplattform för åtkomst, kontroll, hantering, övervakning och reparation av alla möjliga enheter på distans – från bärbara datorer och mobiltelefoner till industriella maskiner och robotar. Med TeamViewer Frontline (tidigare Ubimax Frontline) erbjuds en helt integrerad end-to-end-lösning med augmented reality för wearables som smarta glasögon, smartphones eller surfplattor. Frontline optimerar processer längs hela den industriella värdekedjan och kan sålunda användas i logistik, produktion och montering, after sales-tjänster och i utbildningssyften.

Läs mer

Librestream

Librestream utvecklar teknik för digital transformation för industriarbetare på frontlinjen för att förbättra service och drift. Med AR-plattformen Onsight kan teamen fånga, dela och nå innehåll säkert för datagrundade beslut som förbättrar operationella mätvärden, ökar personalens säkerhet och levererar just-in-time-utbildning. Onsight distribueras globalt i över 120 länder. Kontakta oss om du vill ha mer information om hur Librestream kan ge din organisation experthjälp på distans, digitala arbetsinstruktioner, AI-fältintelligens med mera.

Läs mer

Miraxess

Librestream utvecklar teknik för digital transformation för industriarbetare på frontlinjen för att förbättra service och drift. Med AR-plattformen Onsight kan teamen fånga, dela och nå innehåll säkert för datagrundade beslut som förbättrar operationella mätvärden, ökar personalens säkerhet och levererar just-in-time-utbildning. Onsight distribueras globalt i över 120 länder. Kontakta oss om du vill ha mer information om hur Librestream kan ge din organisation experthjälp på distans, digitala arbetsinstruktioner, AI-fältintelligens med mera.

Läs mer

AMA

Med över 5 års beprövad erfarenhet av fjärrhjälpslösningar hjälper AMA medicinska och industriella organisationer av alla storlekar att påskynda sin smarta arbetsplatstransformering. Vår marknadsledande XpertEyeTM Assisted Reality-plattform har distribuerats i över 80 länder och riktar sig mot en stor mängd program som fjärrdiagnostik, inspektion, schemaläggning och arbetsflödeshantering. Vår närvaro världen över – med kontor i Frankrike, Tyskland, Rumänien, Storbritannien, USA och Kina – gör att vi kan arbeta i alla tidszoner och nå våra kunder var de än är.

Läs mer

Vision DE
Läs mer
Epson
Läs mer
Univet
Läs mer

VisionDE Suite

Med anslutningsfunktionerna för ditt Skype för Business- eller TEAMS-konto ger VisionDE Suite ett anpassat gränssnitt som passar för glas. Det gör att personalen kan ha videosupportsamtal med en expert på kontoret. VisionDE gör det också möjligt att ta offlinefotografier och -videor för senare automatisk synkronisering med en server, få uppdaterad dokumentation för användning offline och slutföra arbetsflödesuppgifter. Ett dedikerat verktyg tillhandahålls för experterna för att underlätta enkel dokumentdelning från deras dator via ett aktivt videosamtal.

Läs mer

Epson

Epson introducerade först sin Moverio-serie med kikarglasögon 2011. Sedan dess har de kontinuerligt utökat sitt utbud och funktionsuppsättningen för användningsscenarier som privat datorvisning, fälttjänst, tillverkning, sjukvård med mera. Utvalda Moverio-modeller är Windows-kompatibla och utgör en idealisk partner för Dynabook dynaEdge.

Läs mer

Univet

Univet, som bildades för över 20 år sedan, har en historik med produktion av säkerhets- och förstoringsglasögon som ska användas i så olika sektorer som industri, tillverkning, medicin och så vidare. Med sina optiska kunskaper har Univet även introducerat sina VisionAR-glasögon med assisted reality som är kompatibla med Dynabook dynaEdge. VisionAR är redo att utvecklas för att fungera med sina tillämpningar på det sätt du vill. Läs vidare för att få mer information om VisionAR med dynaEdge.

Läs mer

Komma igång med dynaEdge Smart Glass-lösningen

dynaEdge Smart Glass-lösningen är utformad för att vara slitstark och praktisk. Den kompletterar de olika arbetssätt och miljöer som medarbetarna upplever i det dagliga arbetet.

Välj vilken konfiguration av dynaEdge DE-processorenheterna som passar din verksamhet. Lägg sedan till dynaEdge AR100-visningsprogrammet och önskat monteringsalternativ. Det finns också ett utbud av tillbehör som stödjer lösningen och efterbehandlingsalternativ så att du får ut mesta möjliga av ditt köp.

Om du vill hålla det enkelt kan du ta en titt på de tillgängliga paketen som sammanför de viktigaste delarna du behöver för att få en flygande start.

Rådgivningstjänster

Projekthantering – Dynabook kan ge fullständiga projekthanteringstjänster för att leverera ditt dynaEdge-projekt
Utveckling – distribuera den angivna lösningen i kundens miljö för att se till att alla element fungerar enligt specifikationen
Utbildning – utbilda användargrupper i att använda dynaEdge och medföljande programvarulösningar
Support – ge löpande support för att se till att lösningen fungerar effektivt

Skräddarsydda tjänster

Kundanpassning – ge anpassad programvaru- och systemintegration för att se till att dynaEdge och medföljande programvara integreras smidigt i ett kundsystem
Objekt markerade med * ingår i AR100 Kit PA5293U-1WLF

Huvudmonterad bildskärm

AR100 Viewer Small Kit (includes AR100 Viewer, USB Type-C™ Cable, Cable Clip) PA5293E-1VEW
AR100 Kit without lens-less frame for DE200 (includes AR100 Viewer, DE200 Holster, USB Type-C™ Cable, Cable Clip PS0121NA1VEW
AR100 Glaslös båge PA5298U-1GSK
AR100 Säkerhetsbåge PA5299U-1GHL
AR100 Skyddshjälmsmonterings PA5300U-1GHM
AR100 Pannband PA5301U-1GMB

Ytterligare tillbehör

Dynaedge Shoulder Sling OA1226-CWTSC
USB Type-C™ Cable PA5297U-1GTC
Cable Clip PA5320U-1CLP
AR100 Glaslös båge Ear Hooks PA5322U-1EAR
AR100 Säkerhetsbåge Mounting Clips PA5321U-1MCL
Rain Cover Kit PA5302U-1GWP

Rådgivningstjänster

Projekthantering – Dynabook kan ge fullständiga projekthanteringstjänster för att leverera ditt dynaEdge-projekt
Utveckling – distribuera den angivna lösningen i kundens miljö för att se till att alla element fungerar enligt specifikationen
Utbildning – utbilda användargrupper i att använda dynaEdge och medföljande programvarulösningar
Support – ge löpande support för att se till att lösningen fungerar effektivt

Skräddarsydda tjänster

Kundanpassning – ge anpassad programvaru- och systemintegration för att se till att dynaEdge och medföljande programvara integreras smidigt i ett kundsystem

Bygger en lösning åt dig

Ready to see it for yourself?

Är du redo att se själv?

Ta reda på mer om hur dynaEdge kan bidra till ditt företags positiva utveckling; det är enklare och mer prisvärt än du kanske tror. Förstå, testa, mät och realisera resultat smidigt med vårt koncepttestprogram. För en mindre investeringskostnad kan du testa lösningen tillsammans med lämplig programvara och konsulttjänst på ett sätt som passar dig.

Kontakta oss

Intel, Intel-logotypen, Intel Inside, Intel Core och Core Inside är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder.